Tuesday, September 13, 2016

SHIVAKUMARA @ RAMESHA ARRESTED NAXAL


 
²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 51 ªÀµÀð  FvÀ£À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ eɦ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 487/2016 gÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £ÀPÀì¯ï ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÁ® ¥Éưøï PÀ¸ÀÖrUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Monday, August 24, 2015

DISTRICT POLICE COMPLAINTS AUTHORITY.

DISTRICT POLICE COMPLAINTS AUTHORITY
            The Government of Karnataka, in the notification No. HD 208 POSAE 2012, dated: 04-09-2012, in exercise of the powers conferred by section 20C and 20D of the Karnataka Police Act, 1963 (Karnataka Act 4 of 1964), constituted the State Police Complaints Authority and District Police Complaints Authority, the authority for the purpose of exercising such functions and discharging such duties as may be assigned to it, by or under the said act to the State police complaints authority and District police complaints authority.
            The District Police Complaints Authority shall look into complaints against police officers of and below the rank of Deputy Superintendent of Police and take cognizance of allegations of serious misconduct by the police officers, which would include incidents involving death, grievous hurt or rape in police custody.

            The Authority shall have the power to investigate any case itself or ask any other agency to investigate and submit a report. The District Police Complaints Authorities shall submit its report to the competent disciplinary authority for appropriate action against the accused officers;

The District police complaints authority consisting of the following

1.     Regional Commissioner of the Region    -   Chairman
2.     Retired Civil Service officer not below the
rank of joint Secretary to Government.  -   Member.
3.     One person from the Civil Society                      -   Member.
4.     The Superintendent of Police in charge of          -   Exo Officio Member
the District.                                                                       and Member Secretary.

The contact Office address of the Authority is as below :

            President/Member/ Exo Officio Member and Member Secretary
            THE DISTRICT POLICE COMPLAINTS AUTHORIY
            DISTRICT POLICE OFFICE.
            CHIKKAMAGALURU DISTRICT
            CHKKAMAGALURU 577101.
            TEL: 08262-230403,FAX: 08262-230540,E-MAIL:spckm@ksp.gov.in.
                                                                                               
                                                                                   Superintendent of Police
                                                                                    and the Member Secretary
                                                                     The District Police Complaints Authority,
                                                                                          District Police Office.
                                                                    Chikkamagaluru District, Chikkamagaluru. 

Thursday, March 26, 2015

Provisional Selection list of CPCs and WPCs in Chikkamagaluru District.

¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀluÉ

aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ 115 £ÁUÀjÃPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ 29 ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ £ÉÆÃn¸ï ¨ÉÆÃqïð£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Monday, December 01, 2014

RECRUITMENT OF 112 CONSTABLES IN CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

PÉÃA¢æÃAiÀÄ «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉAiÀÄÄ (¹.Dgï.¦.J¥sï). PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃjzÀ CºÀð ¥ÀÄgÀĵÀ/ªÀÄ»¼É C¨sÀåyðUÀ½UÉ, 112 PÁ£ïìmÉç¯ï (mÉQßPÀ¯ï/mÉæÃqïì) ºÀÄzÉÝUÀ½UÁV £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß d£ÀªÀj-2015 gÀ ªÀiÁºÉ¬ÄAzÀ UÀÆæ¥ï ¸ÉAlgï, ¹.Dgï.¦.J¥sï., AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqɸÀ°gÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¢£ÁAPÀ 20/12/2014 gÀ 1700 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV UÀÆæ¥ï ¸ÉAlgï, ¹.Dgï.¦.J¥sï., AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. EZÉÒAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ «ªÀgÀ, CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ CfðAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ «¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. 

Sunday, July 27, 2014

ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾಂತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ - 26/07/2014.


aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ f¯ÁèzÀåAvÀ ªÀÄĹèA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ DZÀj¸À°gÀĪÀ gÀAeÁ£ï ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/07/2014 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÁAw ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè gÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, C¥ÀgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgïUÀ¼ÀÄ (aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, J£ï.Dgï.¥ÀÄgÀ, PÉÆ¥Àà, ±ÀÈAUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼ÀÄ), ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄwÃAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ¥Éưøï E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ f¯ÁèqÀ½vÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. gÀAeÁ£ï ºÀ§âªÀ®èzÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ J¯Áè ºÀ§âUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÉ D¸ÀàzÀ PÉÆqÀzÀAvÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ / ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕುರಿತು - 22/07/2014.

gÁdåzÀ°è EwÛÃaUÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¯ÉÊAVPÀ zËdð£ÀåPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À »£À߯ÉAiÀÄ°è, ¢£ÁAPÀ 22/07/2014 gÀAzÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄUÀ¼À / ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ²æÃ. ZÉÃvÀ£ï. Dgï, L.¦.J¸ï., ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè gÀªÀgÀÄ £ÀqɹzÀgÀÄ. F ¸À¨sÉAiÀÄ°è aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ J¯Áè ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ / ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ C®èzÉà ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è £ÉëĸÀ¯ÁVgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è DAiÀiÁAiÀiÁ ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀgÁªÀıÉð £Àqɹ, «zÁåyðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊAVPÀ zËdð£Àå vÀqÉUÀlÖ®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½zÀÝ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ oÁuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

Thursday, March 27, 2014

INFORMATION TO GENERAL PUBLIC

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¢£ÁAPÀ 26/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉƧâgÀÄ ¨ÁåAPï¤AzÀ ºÀt ©r¹ ¨ÉÊQ£À »A¢£À ¨ÁåV£À°èlÄÖ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JA.f.gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è L.r.©.L. ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¨ÉÊPï ¤°è¹ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÉÊPï ¨ÁåV£À°èzÀÝ gÀÆ. 2,18,00/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw E£ÉÆߧ⠸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CAZÉ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ gÀÆ. 80,000/- £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ¤AzÀ 40 UÁæA a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ ¨ÉÊQ£À »A¢£À ¨ÁåV£À°ènÖzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 20 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ EAvÀºÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß UÀÄjAiÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ CªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸É¼ÉzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà CªÀÄÆ®å ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃZÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

DzÀÄzÀjAzÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨ÁåAPï CxÀªÁ E¤ßvÀgÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀåªÁºÀgÀ £ÀqɸÀĪÁUÀ JZÀÑgÀ¢A¢zÀÄÝ zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ ºÀt ºÁUÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è, eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉƧâgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉÆÃjzÉ. ºÁUÀÆ ºÀt vÀgÀĪÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°èlÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÀj¸ÀzÀAvÉ JZÀÑjPɬÄA¢gÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÉ.

EAzÀÄ £ÀqÉzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀ £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÉ. ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀªÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA         :     08262-235608 / 100.
                                          9480805100.
aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:     08262-235333.

                                          9480805145.

Tuesday, March 25, 2014

Daily Crimes ReportCRIME REPORTS FROM 24/03/2014 TO 25/03/2014, 1900 HRS:

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:
1)    aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 66/14 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹:

¢£ÁAPÀ 23/03/2014 gÀAzÀÄ ²ªÀtÚ J£ï ©£ï ¯ÉÃmï £ÁUÀgÁeï, 52 ªÀµÀð, ªÁ¸À ¨Ágï¯ÉÊ£ï gÀ¸ÉÛ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁzÉæÃeï ©ÃgÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ «ÄÃn ©ÃgÀÄ«£À°è EnÖzÀÝ Qà ¤AzÀ UÁzÉæÃeï ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ ©ÃgÀÄ«£À°èzÀÝ a£ÀßzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 6,500/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 3,32,500/- ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ.

2)  PÀqÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 103/14 PÀ®A 379 L¦¹:

¢£ÁAPÀ 24/03/2014 gÀAzÀÄ £ÀfÃgï SÁ£ï ©£ï EªÀiÁªÀiï SÁ£ï, 40 ªÀµÀð, ZÁ®PÀ ªÀÈwÛ, ªÁ¸À vÀAUÀ° PÀqÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPï gÀªÀgÀÄ CrPÉ vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä ¨ÉƯÉgÉÆà ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ. PÀqÀÆgÀÄ ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ £ÀfÃgï SÁ£ï gÀªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ C¨Áâ¸ï SÁ£ï gÀªÀgÀÄ gÀÆ. 3,00,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉƯÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ lÆ¯ï ¨ÁPïì£À°èlÄÖ 1100 UÀAmÉvÉ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÉÆA¢UÉ nà CAUÀrUÉ ºÉÆÃV nà PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì 1130 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦PÀ¥ï£À JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁè¸ï ºÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. UÁrAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ lƯï¨ÁPïì£À°èzÀÝ gÀÆ. 3,00,000/- ºÀt EgÀ°®è.

3)  PÀqÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 104/14 PÀ®A 379 L¦¹:

¢£ÁAPÀ 22/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ, ²æÃ. ªÀÄAd¥Àà ©£ï zÁ¸À¥Àà, ªÁ¸À AiÀÄgÉúÀ½î, ©ÃgÀÆgÀÄ ºÉÆç½ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆÃgÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¨ÉÊPÀ£ÀÄß PÀqÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹¹zÀÄÝ. PÉÆÃmïð£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÉÊPï EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ¨ÉÊQUÉ E£ÀÄß £ÀA§gï ¥ÉèÃmï §gɹgÀĪÀÅ¢®è. PÀ¼ÀĪÁzÀ ¨ÉÊQ£À CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 35,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt:
1)    ¨Á¼ÉºÉÆ£ÀÆßgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 39/14 PÀ®A 15(J), 32 PÁè¸ï (3) PÉ.E. DPïÖ:

¢£ÁAPÀ 24/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ, ¨Á¼ÉºÉÆ£ÀÆßgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¤¸ÀUÀð ºÉÆÃmÉ¯ï £ÀÄß ¦.J¸ï.L. ¨Á¼ÉºÉÆ£ÀÆßgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £Àqɹ, ºÉÆÃmɯï£À°è ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄzÀå¥Á®£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ£ÀV PÉýzÁUÀ, E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. F ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ JA. ©. ²ªÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ 180 JA.J¯ï. CROWN FINE WHISKY ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:
1)    vÀjÃPÉgÉ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 93/14 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:
NAPÁgÀ¥Àà ©£ï ¥Á¯ÁPÀë¥Àà, ªÁ¸À ¨ÉlÖzÀºÀ½î vÀjÃPÉgÉ vÁ®ÆèPï JA§ÄªÀªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©. JA. gÀ«, 17 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©. J¯ï. ¹AzsÀÄ, 4 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J¼À¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀįÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/03/2014g gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄîÌAqÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®QAiÀÄ PÀÄjvÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è PÀÆqÀ¯Éà ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA (08262235608 / 9480805100) CxÀªÁ vÀjÃPÉgÉ ¥Éưøï oÁuÉ (08261222222 / 9480805161) ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÉ.


ªÀiÁgÀuÁAwPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1)    ¹AUÀlUÉgÉ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 24/14 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« DPïÖ:

¢£ÁAPÀ 24/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ, ¹AUÀlUÉgÉ ºÉÆç½ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ PÉJ 18 ¹ 2325 ¦PÀC¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤w£ï ©£ï ºÉêÀÄAvÀ, 18 ªÀµÀð JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÊQUÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¤w£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ, ªÉÄÊPÉÊUÉ wêÀæ ¸ÀàgÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV wêÀæ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¦PïC¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:
1)    D®ÆÝgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 09/14 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¸ÉÆä PÉÆÃA ¹zÀÝAiÀÄå, 18 ªÀµÀð, ªÁ¸À ¨Á¼ÉºÀ½î UÁæªÀÄ, D®ÆÝgÀÄ gÀªÀjUÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄĪÁUÀzÉà EzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 23/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀzÉÝUÉ ¹A¥Àr¸À®Ä vÀA¢nÖzÀÝ PÀ¼É£Á±À OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ. D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹zÀÄÝ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.


2)  ©ÃgÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 08/14 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

ZÀAzÀæPÀ¯Á PÉÆÃA r. £À«Ã£ï, 22 ªÀµÀð, ªÁ¸À ©ÃgÀÆgÀÄ ¥ÀlÖt gÀªÀjUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄĪÁUÀzÉà EzÀÄÝ. F §UÉÎ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/03/2014 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄgÀzÀ nÃgïUÉ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁªÀÅ:

1)    D®ÆÝgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 10/14 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 24/03/2014 jAzÀ 25/03/2014 ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è D®ÆÝgÀÄ ºÉÆç½ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÁ¹ ªÉÆãÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® ªÉÄïÁãUÀzÀ ªÀÄgÀzÀ wÃjUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸Á«£À §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÉÛ JAzÀÄ ªÉÆãÀ¥Àà gÀªÀgÀ vÀAV ¸ÀÄAzÀj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.